Życie to Ruch - Ruszaj się z nami

MISJA FUNDACJI

Propagowanie ruchu jako naturalnego ......

Dla długiego, zdrowego życia, pełnego radości…

CELE

Celami Fundacji sa:

a) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz rozwoju fitness, a także popularyzację sportu i rekreacji oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej w różnych grupach społecznych i wiekowych;
b) działanie na rzecz budowy wysokiej samooceny i pewności siebie, samoakceptacji w szczególności u kobiet, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
d) edukacja w zakresie niezależności i samorozwoju kobiet,
e) działalność na rzecz ochrony, promocji, profilaktyki zdrowia, a także poradnictwa i edukacji dietetycznej, psychodietetycznej;
f) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
g) rewitalizacji;
h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie nowoczesnych form nauki i edukacji.
i) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
l) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
m) promocja i organizacja wolontariatu;
n) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
o) działalności charytatywnej i dobroczynności
p) promocja Malborka, powiatu malborskiego oraz regionu
q) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079);
r) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
s) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
t) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
u) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
v) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony środowiska;
w) ratownictwa i ochrony ludności;
x) Ochrona godności i integralności dziecka z zaburzeniami oraz przeciwdziałania każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dzieci z zaburzeniami (w tym zachowania opozycyjno-buntownicze, ADHD, zaburzenia SI, zaburzenia zachowania,  spektrum autyzmu)
y) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
z) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

ZASADY DZIAŁANIA

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie Centrum Fitness
 • Tworzenie i udostępnianie treningów, kursów, warsztatów i szkoleń w formie stacjonarnej oraz on-line
 • Organizację wyjazdów o charakterze sportowym i edukacyjnym
 • Organizację i realizację sesji indywidualnych z trenerem personalnym, masażystą, dietetykiem, fizjoterapeutą oraz psychodietetykiem
 • Organizację zajęć sportowych
 • Wspieranie rodziców i dzieci z zaburzeniami
 • Organizację terapii dla dzieci z zaburzeniami
 • Tworzenie kółek zainteresowań,
 • Organizacja terapii zajęciowych
 • Opiniowanie planów, projektów, koncepcji, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie kultury i sportu
 • Przygotowywanie, publikacja i wydawnictwo materiałów edukacyjnych, informacyjnych, publicystycznych dot. celów fundacji,
 • Koordynowanie i prowadzenie projektów, programów, kampanii promujących cele statutowe fundacji,
 • Współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi, posiadającymi podobne cele działania.
 • Organizowanie imprez, szkoleń, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów, odczytów, konferencji, zjazdów, narad, konkursów, konsultacji społecznych, wystaw związanych z celami statutowymi Fundacji,
 • Współpracę z mediami.
 • prowadzenie zajęć integracyjnych, różnych form doradztwa, coachingu rozwojowego czy wsparcia psychologicznego,
 • Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania,
 • Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla dzieci oraz rodzin
 • Inicjowanie i tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami zachowania,
 • Organizację i realizację innych działań wspierających realizację celów statutowych
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność portali internetowych
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Nauka języków obcych
 • Działalność wspomagająca edukację
 • Praktyka lekarska ogólna
 • Działalność fizjoterapeutyczna
 • Działalność paramedyczna
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Opieka dzienna nad dziećmi
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • Działalność klubów sportowych
 • Pozostała działalność związana ze sportem
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • Wydawanie książek
 • Prowadzenie usług kosmetycznych i/lub fryzjerskich
 • Pomoc cudzoziemcom
Odpowiemy na każde pytanie

Zmień swoje życie na lepsze - z ruchem

Masz pomysł na wspólne działania, chcesz przyłączyć się do Nas, a może potrzebujesz więcej informacji - napisz.